Tuulivoimalat ovat liian lähellä asutusta

Valtioneuvoston tutkimushankkeessa ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia terveyteen. Infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla mm. Kurikassa ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa.

Alustavien tulosten johtopäätöksenä tutkijat esittävät, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät kuitenkaan pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sek) infraäänelle altistumista. Pidempiaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia tutkimuksia.

Tutkimuksen sivutuotteena saatiin kuitenkin uutta tietoa tuulivoimaloiden kuultavasta äänestä. Tutkimus osoitti, että tuulivoimaloiden lähellä sijaitsevien asuntojen sisätiloissa toteutuvat kokonaisäänitasot olivat koko tutkimusajan suurempia kuin aiemmissa tuulivoimayhtiöiden tekemissä mittauksissa, ja että tuulivoimalat muuttavat tuulivoimaloiden lähialueen äänimaiseman maaseudullakin kaupunkimaiseksi.

Kurikan Tuiskulankylässä asunnon sisätiloissa pitkäaikaiset keskimääräiset äänitasot ylittivät terveydensuojelulaissa asetetut suurimmat sallitut äänitasot yli 10 desibelillä. Asumisterveysasetuksen mukainen suurin sallittu yöaikainen kokonaisäänitaso saa olla enintään 25 dB, mutta Santavuorelta 1,6 km:n päässä sijaitsevassa asunnossa mitatut melutasot olivat 37 dB. Terveydensuojelulaki velvoittaa viranomaisia ryhtymään tällaisissa tilanteissa viipymättä toimenpiteisiin meluhaittaan johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Tutkimustulokset vahvistivat myös aiemmin saatuja tuloksia, joiden mukaan lapojen pyörimisestä syntyvä merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) lisää tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyttä.

Tuore ruotsalainen tutkimus (Kerstin Persson Waye et al.) osoittaa puolestaan tuulivoimaloiden vaikuttavan häiritsevästi REM-uneen. Maailman Terveysjärjestö WHO toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin. Haitallisia terveysvaikutuksia alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso asuinrakennusten ulkopuolella ylittää 40 dB.

Suomessa nyt tehdyn tutkimuksen raportin mukaan noin 15 prosenttia 2,5 km etäisyydellä tuulivoimaloista asuvista koehenkilöistä koki erilaisia terveyteen liittyviä oireita. Kolmasosan oireet olivat vakavia. Kun asuntojen sisätilojen melutasot ylittävät sallitut melutasot ja samanaikaisesti huomattava osa alueen asukkaista oireilee, tämän pitäisi herättää viranomaiset toimimaan heti.

Kuultavan melun tasot tulee kiireellisesti selvittää kaikilla tuulivoima-alueilla, joilla on asutusta alle 2 km etäisyydellä tuulivoimaloista.

Tuulivoimaloiden ja asuntojen välille tarvittava suojaetäisyys määritellään suunnitteluvaiheessa ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisella melumallinnuksella. Etäisyyden katsotaan olevan riittävä, kun laskennallinen melutaso lähialueen asuntojen ulkopuolella jää alle 40 dB:n. Kun nyt on käynyt ilmi, että 40 dB:n suojavyöhyke ulottuukin oleellisesti pidemmälle kuin mallinnusten mukaan pitäisi, ja merkittävä osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista ihmisistä kokee terveyshaittoja, on ilmeistä, että melumallinnusohjeistuksessa on jotain vikaa.

Viranomaisten tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin melumallinnusohjeistuksen korjaamiseksi. Asukkaiden terveyden suojaamiseksi kaikki teollisen kokoluokan tuulivoimalat tulee säätää ympäristöluvanvaraisiksi, ja ympäristölupaa tulee vaatia myös kaikille jo toiminnassa oleville tuulivoimaloille.

Kalevi Nikula, puheenjohtaja, FM, Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry.