Luottamusta on tai sitä ei ole!

Kaupunginjohtaja on viime aikoina useaan otteeseen tuonut tiedotusvälineissä esiin, miten hän virassaan toimii vastuullisena virkamiehenä ja lakien mukaan. Kuitenkin julkisen hallinnon luottamukseen on ilmestynyt särö. Muutama esimerkki siitä, kuinka näin on tapahtunut.

Vuoden 2019 alussa luottamus Kurikan kaupungin hallintokulttuuriin heikentyi huomattavasti. Asiasta tehtiin Aluehallintovirastoon hallintokantelu, joka koski mm. kokouskäytäntöjä ja tiedottamista.

Vuonna 2018 kaupungin kiinteistöissä todettiin mittavia sisäilmaongelmia. Ongelmia ilmeni Kurikan yhteiskoulun A-puolella ja Jalasjärven yläasteella. Tekninen johtaja tiedotti avoimesti kuntalaisille, missä mennään.

Oltiin tilanteessa, jossa kiinteistöt vaativat suuria korjausinvestointeja ja 29.10.2018 kaupunginhallitus päätti perustaa kiinteistötyöryhmän, ”jonka tehtävänä on selvittää kiinteistöjen tila ja toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja työryhmän tulee toimittaa raportti kaupunginhallitukselle mahdollisimman nopeasti ja ensimmäinen väliraportti tulee toimittaa neljän (4) viikon kuluttua aloituskokouksesta”.

Raportti valmistui teknisen johtajan kokoamana ajallaan ja todettiin riittäväksi, mutta sen jako kiellettiin esimiehen toimesta. Julkisuuslain mukaan asiakirja on tullut julkiseksi siinä vaiheessa, kun se on valmistunut. Valtuusto teki päätöksensä ilman raporttia ja seuraukset näkyvät tämän päivän valituskierteessä.

Kaupunginjohtaja otti virkamieheltä itselleen tehtäviä, jotka hallintosäännön mukaan kuuluivat tekniselle johtajalle, mm. tiedottaminen. Kaikki sisäilmaongelmiin liittyvät tiedotukset piti hyväksyttää kaupunginjohtajalla, vaikka ne olivat teknisen ltk:n vastuulla.

Asiasta Avi toteaa: ”Kurikan kaupunki on velvollinen tiedottamaan kunnan toiminnasta, mutta myös teknisellä lautakunnalla on itsenäinen velvollisuus tiedottaa toiminnastaan toimialaansa liittyvissä asioissa. Tämän vuoksi kaupunginjohtaja tai mikään muukaan taho ei voi kieltää lautakuntia tiedottamasta kuntalaisia toimialaansa liittyvissä asioista, vaan tämä on toimialan lakisääteinen velvollisuus.”

Jalasjärven yläasteella sisäilmaongelmat todettiin vakaviksi ja väistötilojen hankintaa kiirehdittiin. Tekninen lautakunta kutsuttiin koolle. Aiheena oli vain ja ainoastaan Jalasjärven yläasteen väistötilat ja niiden hankinta. Kokousta ei koskaan pidetty, koska kaupunginjohtaja ja kh:n puheenjohtaja puuttuivat kokouksen kulkuun ja se muutettiin keskustelutilaisuudeksi.

Kaupunginjohtaja poistatti esityslistan netistä. Avi toteaa, että ”esityslistaa ei poisteta verkkosivuilta, vaikka kokous olisi peruuntunut. Kunnan velvollisuutta tiedottaa kunnassa käsiteltävänä olevista asioita ei voida kiertää niin, että lautakunnan kokoukset muutetaan keskustelutilaisuuksiksi.”

Hallinnolle etsittiin väistötiloja ja päättäjille tuotiin esitys Jowiman kiinteistön ostosta. Hallitus käsitteli asiaa kahdesti ja valtuusto päätti kokouksessaan 6.5.2019 yksimielisesti, ”että kaupunginhallituksen esitys hylätään ja ohjeistetaan, että väistötiloina käytetään kaupunkikonsernin omia kiinteistöjä.”

Päätös tarkoitti, että Jowiman tiloja ei osteta, eikä vuokrata. Kuluvan vuoden alussa tuli tietoon, että kaupunki on vuokrannut ko. tilat sivistyksen hallinnon käyttöön 1.5.2020 alkaen. Toimeenpanopäätöksen vuokraamisesta on antanut kaupunginjohtaja. Tilat vuokrattiin - vastoin valtuuston päätöstä.

Hallintokantelusta huolimatta mikään ei ollut muuttunut. Aikanaan kantelun punaisena lankana oli toiminnan avoimuuden puuttuminen sekä poliittisen ja operatiivisen päätöksenteon sekoittuminen toisiinsa tavalla, joka rajoitti toimivaltaisen elimen toimintaa ja päätyi lopulta teknisen johtajan eroon.

Kun on kysymys julkisesta toiminnasta, toimintaa säätelevien lakien noudattamisesta ja kuntalaisten tiedonsaantioikeudesta, onko toimittu luottamusta herättävästi ja lakien mukaan?

Nämä mainitut asiat ovat pieni osa niistä asioista, joilla luottamus hallintoon on murentunut, siksi olemme esittäneet oman näkemyksemme kaupunginjohtajan luottamuksesta.

Vain teot ratkaisevat, luottamusta voidaan mainostaa juhlapuhein ja pyhin lupauksin, mutta luottamus lunastetaan aina teoilla.

Kirsti Lähdesmäki

työsuojeluvaltuutettu kaupunginvaltuutettu (sit.)